• In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

Inovatívnosť nášho projektu spočíva v úzkej spolupráci DOŠ, ZOS a ZpS, čím vznikne komplexnejšia starostlivosť o staršiu generáciu. Klientom je poskytovaná služba v rozličnom pomere zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prax nám ukázala, že obzvlášť v období geriatrického veku, čo tvorí prevažnú časť našich klientov, sa len ťažko oddeľuje zdravotná od sociálnej služby – tie sa neustále prelínajú, striedavo vystupuje do popredia problém raz sociálny, inokedy je to problém zdravotný. Z tohto dôvodu sme vytvorili kombinované sociálno - zdravotné zariadenie.

Nezisková organizácia ADM, založená za účelom poskytovania sociálnej starostlivosti v rozsahu stanovenom v §35 zákona NRSR 448/2008 Z.z.

Kto sme

Podstata činnosti

Dom je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej strarostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť , ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí

Kedy sme vznikli?

Dom ošetrovateľskej starostlivosti vznikol v januári 2007, pridelením licencie. Ako samostatné zdravotnícke zariadenie pôsobíme v obci Zborov. Naše zariadenie má kapacitu 22 lôžok, vlastnú vybavenú kuchyňu, malú práčovňu so žehliarňou. Návštevné hodiny sú denne od 7:00 – do 19: 00 hod.

Podľa čoho sme vznikli?

Vznikli sme na základe zákona MZ SR - 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – 10095/2006-OO

Cieľ činnosti

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zamernú na:

a) udržanie a zlepšenie kvality života
b) pooperačné a post hospitalizačné obdobie
c) predchádzanie zdravotným komplikáciám

Komplexný prístup

Akým pacientom poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť?

 • s chronickým ochorením
 • s neurologickým ochorením
 • v stave po úrazoch
 • s imobilizačným syndrómom
 • s psychiatrickým ochorením
 • v rekonvalescencii
 • s odporúčanou pokračujúcou  rehabilitáciou

 

Čo zahŕňa ošetrovateľská starosltivosť ?

 • ošetrovateľskú starosltivosť metódou ošetrovateľského procesu
 • lekárske vizity a konzultácie
 • prevenciu vzniku dekubitov
 • ošetrovanie dekubitov a rán
 • fyzioterapiu
 • podávanie liekov, injekčnej  a infúznej liečby
 • odber biologického materiálu pre laboratórne vyšetrenia
 • zabezpečenie vyšetrenia na odbornej ambulancii podľa ordinácii lekára
Pokyny k pobytu v DOS Zborov

K umiestneniu v Dome ošetrovateľskej starostlivosti pacient potrebuje odporúčanie ošetrujúceho lekára /všeobecného alebo odborného/, ktoré musí obsahovat':

- základné údaje o pacientovi: meno a priezvisko, rodné číslo,adresu trvalého bydliska, zdravotnú poisťovňu

- všetky diagnózy na ktoré sa chorý lieči vrátane trojmiestného kódu diagnózy, lieky a dávkovanie ktoré užíva, dôvod pre ktorý je doporučená  hospitalizácia v našom zariadení zameranom na ošetrovateľskú starostlivost' / sesterská starostlivost'/, dátum doporučenia, pečiatku a podpis doporučujúceho lekára.

Pacient je zo zákona aj naďalej v starostlivosti svojho ambulantného lekára, ktorý mu predpisuje  naďalej lieky a zdravotnícke pomôcky

  

Čo pacient potrebuje?

 • oblečenie určené na spanie 3 ks a oblečenie  na deň 3 ks
 • hygienické potreby 
 • Glukomer a dávkovacie pera, u diabetikov, ak ich používajú
 • pevné obutie, ponožky 3ks, spodné prádlo - tielko 3 ks
 • pohár a kávovú lyžičku, vodu
 • oblečenie je vhodné označit', aby nedošlo k zámene  
Videoprezentácia

Kontakt

Adresa:
SNP 299/43, 086 33 Zborov
Tel.: 0918 607 884
054/4864 111
E-mail: info@doszborov.sk

Fakturačné údaje:
MIBARD s.r.o.
Adresa 123,
Bardejov
IČO: 123456789
DIČ: 123456789
IČ DPH: SK123456789


Zväčšiť mapu