• In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

 • In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

  In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

In Vita sociálne a ošetrovateľské centrum

Inovatívnosť nášho projektu spočíva v úzkej spolupráci DOŠ, ZOS a ZpS, čím vznikne komplexnejšia starostlivosť o staršiu generáciu. Klientom je poskytovaná služba v rozličnom pomere zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prax nám ukázala, že obzvlášť v období geriatrického veku, čo tvorí prevažnú časť našich klientov, sa len ťažko oddeľuje zdravotná od sociálnej služby – tie sa neustále prelínajú, striedavo vystupuje do popredia problém raz sociálny, inokedy je to problém zdravotný. Z tohto dôvodu sme vytvorili kombinované sociálno - zdravotné zariadenie.

Podstata činnosti ADM
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – v ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa Z.z 448/2008 o sociálnych službách.
 • Zariadenie pre seniorov – poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Je to zariadenie s celoročnou pobytovou formou.
Z histórie zariadenia

Zariadenie ZOS začalo písať svoju históriu v októbri 2008 s počtom desiatich lôžok. Neskôr sa ukázala potreba starostlivosti aj o občanov, ktorí potrebovali sústavnú starostlivosť, preto po výstavbe nového objektu sa sociálna starostlivosť mohla rozšíriť.  V súčasnosti poskytujeme dvanástim klientom starostlivosť ZOS a tridsiatim klientom starostlivosť ZpS.

Postup pri prijímaní občanov do ZpS

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. Po doručení rozhodnutia o posúdení občan požiada príslušné zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Čo klient potrebuje

1)  platný občiansky preukaz

2)  preukaz poistenca, preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)

3)  zdravotný záznam a lieky minimálne na 10 dní

4)  potvrdenie o bezinfekčnosti od lekára (pred nástupom nie staršie ako tri dni)

5)  osobná bielizeň

6)  hygienické potreby  (zubná kefka, pasta, toaletný papier, mydlo, šampón, pena na holenie, žiletky, hrebeň…)

7)  podľa potreby si môže priniesť  (tanier, šálku, lyžičku…)

V prípade ak  sa klient rozhodne z obslužných činností využívať pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne pridelí mu sociálny pracovník číslo, ktorým si označí každý kus bielizne.

V závere rozhovoru si dohodnú termín nástupu klienta do ZOS.

V deň nástupu poskytovateľ sociálnej služby uzavrie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v ZOS súčasťou ktorej je aj výpočtový list za príslušný kalendárny mesiaca. V prípade ak klient požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky zariadenie podpíše s klientom zmluvu o úschove.

Ubytovanie
 • ZOS - pre klientov je zabezpečované ubytovanie v dvojposteľových izbách s celkovou kapacitou 12 lôžok.
 • ZpS - kapacita ubytovania je 30 lôžok s nasledovným rozčlenením:

  1-lôžková izba so sociálnym zariadením
  2-lôžková izba so sociálnym zariadením
  3-lôžková izba so sociálnym zariadením

Kontakt

Mgr. Holtmanová Eva
Ul. SNP 43 Zborov
Tel. č. 054 479 9399
Mobil: 0908 085 661


Zväčšiť mapu